Share |

Eväsreppu-projektin sisältö

Hankesuunnitelma, Eväsreppu-projekti

Operaatio Ruokakassi ry.

1.       Tiivistelmä

Eväsreppu-projekti on RAY:n rahoittama kolmivuotinen perhe- ja lapsityön projekti. Projektissa työskentelee kaksi ohjaajaa, joista toinen vastaa myös hallinnollisista tehtävistä RAY:n suuntaan. Eväsreppu projekti on syntynyt Operaatio Ruokakassi ry:n toiminnassa havaitun tarpeen pohjalta. Projekti toimii yhteistyössä Operaatio Ruokakassin jäsenyhdistysten ja – seurakuntien, Turun alueen seurakuntien sekä Turun kaupungin kanssa. Projekti pyrkii verkostoitumaan laajasti Turun alueen lapsi- ja perhetyötä tekevien järjestöjen ja muiden tahojen kanssa. Projekti alkaa maaliskuussa 2016.

Eväsreppu-projektin työ on jalkautuvaa ja liikkuvaa. Tämä pyritään nostamaan esiin etuna isompiin toimijoihin nähden. Projektimuotoisena työnä Eväsreppu pääsee nopeammin levittäytymään myös uusille alueille ”palvelukatveeseen”. Projekti verkostoituu laajasti eri toimijoiden kanssa ja etsii uudenlaisia yhteistyömuotoja. Eväsreppu-projekti tavoittaa yksittäisiä perheitä ruokajaoissa ja kartoittaa heidän tarpeitaan erilaisille palveluille. Ohjaajat antavat palveluohjausta ja tukevat lapsiperheitä monipuolisesti. Eväsreppu-projekti perustaa uusia lapsiperheille suunnattuja ruokajakoja tarpeen mukaan ja tukee mahdollisesti muitakin perheille suunnattuja tapahtumia ja kerhoja Operaatio Ruokakassin toimintatapojen kautta.

2.       Tarve

Operaatio Ruokakassi ry:n ruokajakoihin osallistuu yhä enemmän lapsia ja lapsiperheitä. Isommat lapset tulevat yksinkin hakemaan ruokakassia. Ruokajakojen kautta Operaatio Ruokakassi ry:llä on tavoitettavissaan perheitä jotka ovat pudonneet palveluverkoston läpi tai eivät itse löydä tarvitsemiaan palveluita. Syynä voi olla monien ongelmien kasautuminen, voimattomuus ja syrjäytyminen. Joillekin ruoka-apu on ainut apu mitä he saavat. Avun tarve on kuitenkin monipuolisempi. Ruokajakojen työntekijät ovat samaa mieltä tarpeen olemassaolosta ja asiakkaiden avun tarpeesta.

3.       Asiakasryhmä

Eväsreppu-projektin asiakasryhmään kuuluvat ensisijaisesti Operaatio Ruokakassin ruokajaoissa käyvät lapset, nuoret ja lapsiperheet. Ruokajaoissa käy alaikäisiä hakijoita yksinään tai kavereiden kanssa ja kuuluvat myös Eväsrepun kohderyhmään. Asiakasryhmään kuuluu myös muista palveluista ohjatut lapset ja lapsiperheet ja yhteistyökumppaneiden toiminnassa olevat lapsiperheet silloin kuin yhteistyötä toteutetaan.

Asiakasryhmään kuuluvat suurperheet, vähävaraiset perheet, yksinhuoltajat, perheet joiden vanhemmalla/vanhemmilla on ongelmia päihteidenkäytön tai mielenterveyden kanssa, perheet joiden vanhemmista yksi tai molemmat ovat työttömiä, työkyvyttömiä tai pienipalkkaisia, maahanmuuttajaperheet ja perheet joissa on nuoret vanhemmat.

4.       Tavoitteet ja toimintamallit

 

1.Päätavoite: Lasten ja lapsiperheiden huonosti voimisen, huono-osaisuuden näiden vaikutusten ennaltaehkäiseminen ja lievittäminen

Tavoitteiden 2-7 alle on asetettu konkreettisia alatavoitteita jotka ilmentävät tavoitteiden saavuttamista ja projektin sisältöä.

2. Lasten osallisuuden ja näkyväksi tulemisen parantaminen ruokajakotilaisuuksissa

Jokaisessa OR:n alaisessa ruokajaossa joissa alaikäisiä henkilöitä ja lapsiperheitä on säännöllisinä osallistujina järjestetään aikaa keskustella niistä toimenpiteistä joita lasten osallistumista ajatellen on jo tehty.

Yhdessä vastuunkantajien ja vapaaehtoisten kanssa pohditaan onko ruokajaossa esimerkiksi lasten leikkinurkkauksen, oman ohjelman tai eväspussien toteuttaminen mahdollista.

3. Olemassa olevien palveluiden tukeminen palveluohjauksen ja verkostojen rakentamisen keinoin

Projektin työntekijät tutustuvat niihin yhteistyökumppaneihin joiden kanssa yhteistyöstä on jo alustavasti neuvoteltu ja OR:n jäsenyhdistyksiin. He kartoittavat lapsille ja perheille suunnatut työmuodot.

Asiakastapaamisissa työntekijät selvittävät asiakkaan palveluntarpeen ja ohjaavat asiakkaat oikeiden palveluiden pariin. Selvitystä varten työntekijät luovat yksinkertaisen lomakkeen tai muistilistan, jota työntekijät käyttävät, kun asiakkaan haasteet ovat monimutkaisia tai niitä ei voi ratkaista sosiaalisen tuen ja rohkaisun keinoin.

4. Palvelukatveessa olevien alueiden lapsiperheiden tavoittaminen

Projektin työntekijät selvittävät Kasvatusasiain keskuksen ja Turun kaupungin kanssa minkä alueen lapsiperheet ovat palvelukatveessa. Huomiota kiinnitetään erityisesti alueisiin joilla on jo OR:n yhteistyökumppaneita tai jäseniä.

Mahdollisuuksien mukaan tavoitettavalle ryhmälle joko annetaan informaatiota olemassa olevista palveluista tai perustetaan esimerkiksi perhekerho tai muu ryhmätoiminta.

5. Lapsiperheiden oman ruoka-, vaate- ja leikkivälinejaon perustaminen

Projektin työntekijät tutustuvat OR:n Koulukadun varastoon johon on kerätty mm. lastenvaatteita ja leluja. Työntekijät jakavat tietoa varastosta lapsiperheille tarpeen mukaan, käyvät itse tai vastuuttavat vapaaehtoisia käymään perheiden kanssa varastolla ja pitävät kirjaa asiakkaista ja haetusta tavarasta.

Projektin työntekijät tutustuvat Paakarlan perhekerhossa tehtyyn pilottikokeiluun. Tarpeen mukaan projektin työntekijät ovat OR:n edustajina perustamassa lapsiperheiden ruokajakoja OR:n jäsenseurakuntiin ja yhdistyksiin. Päävastuu toiminnasta on jäsenseurakunnalla tai – yhdistyksellä, eli ruokajaon on tultavat osaksi heidän perustoimintaansa.

6. Ekologisen kasvatuksen ja elämäntavan tukeminen

Oppilaitosyhteistyönä perustetaan blogi tai vastaava tiedotuskanava jossa perheitä neuvotaan ekologiseen taloudenpitoon innostavalla tavalla.

Perhekerhojen ja muiden perhetapahtumien käyttöön sopiva toiminnallinen rata ekologisesta ruokailusta ja taloudenpidosta toteutetaan kun sopiva tekijä löytyy. Rata on tarkoitus toteuttaa opinnäytetyönä jota työntekijät ohjaavat. Työntekijät tarjoavat tehtävänannon, ideoita ja puitteet jossa työ toteutetaan.

7. Lasten ja lapsiperheiden huono-osaisuuden esillä pitäminen yhteiskunnallisella tasolla

Projektin työntekijät osallistuvat heidän työkenttäänsä koskeviin tutkimuksiin kun niitä tehdään.

Työntekijät nostavat sosiaaliseen mediaan työprofiilin ja OR:n ryhmän kautta ajankohtaisia artikkeleita perheiden huono-osaisuudesta ja myös sen lievittämiseksi tehdyistä lakimuutoksista ja vastaavista.

Työntekijät lähettävät medialle juttuvinkkejä liittyen omaan työmuotoonsa.

Työntekijät osallistuvat erilaisille messuille ja tapahtumiin edustamaan projektiaan ja Operaatio Ruokakassia.

 

5.       Viestintä

Eväsrepun viestintä tapahtuu

-Suullisesti ruokajakotilaisuuksissa

-Ruokajakojen vastuunkantajien, vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kautta

-Sosiaalisessa mediassa oman Facebook-ryhmän, Operaatio Ruokakassi Facebook-ryhmän, blogin ja OR:n kotisivujen kautta

-Esitteiden jakamisen kautta

-Pitämällä esittelypöytää järjestömessuilla ja erilaisissa tilaisuuksissa

-Vierailuilla yhteistyökumppaneiden ja potentiaalisten yhteistyökumppaneiden luona

-Tarpeen mukaan pienemmillä käteen jaettavilla ilmoituksilla ja ilmoitustauluilmoituksilla

-Lehdissä ja televisiossa

 

6.       Yhteistyötahot

Yhteistyötahoina toimivat ensisijaisesti Operaatio Ruokakassin jäsenseurakunnat ja –yhdistykset, koska työ kohdistuu ensisijaisesti henkilöihin jotka ovat ruokajakojen asiakkaana. Myös muiden yhteistyökumppaneiden kanssa on neuvoteltu. Näitä ovat mm. Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Turun Kaupungin perhetyö, Turun ja Kaarinan srk-yhtymä, Turun AMK, Kaarinan perhepalvelut/perhekeskus ja Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry.