Share |

evaatarkeen_RGB_25.png

Operaatio Ruokakassi ry./Eväät Arkeen-projekti

Akselintie 16, 20200 Turku

www.operaatioruokakassi.com

Eväät Arkeen projektin toimintakertomus 2014

  

YLEISTÄ

 

Operaatio Ruokakassi ry. (jäljempänä OR) on 1.3.2008 perustettu turkulainen vapaaehtoisvoimin toimiva avustusjärjestö. Sen pääasiallisena tehtävänä on keskitetysti hankkia ruokaa, hygieniatuotteita ja vaatteita eri lahjoittajilta. Näitä jaetaan yhdistyksen jäseninä olevien seurakuntien ja yhdistysten kautta vähävaraisille perheille, yksinhuoltajille, opiskelijoille, eläkeläisille, yksinhuoltajille ja muille tarpeessa oleville ihmisille. Päivittäin sadat Turun seudulla asuvat vähävaraiset ihmiset saavat ruoka-apua hätäänsä tämän diakonisen auttamistyön avulla.

Operaatio Ruokakassin ja sen kanssa yhteistyössä olevien seurakuntien ja yhdistysten auttamistyö on oman toimen ohella tehtävää vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoisia koko toiminnan piirissä on satoja. Vuosittain nämä ihmiset kohtaavat kymmeniä tuhansia apua tarvitsevia. Vuonna 2014 jaetun ruoan määrä oli likimain 450 tonnia, ruokakasseja jaettiin jakopisteittemme kautta noin 60.000 kappaletta ja lämmin ateria tarjottiin noin 10.000 kertaa.

OR:n hallinnoima nelivuotinen Eväät Arkeen - projekti käynnistyi RAY:ltä saadun projektiavustuksen sekä Turun kaupungin avustuksen turvin 1.5.2013. Sen päätavoite on ruoka-apua hakevien ihmisten tukitoimien kehittäminen ja ko. työssä toimivien vapaaehtoistyöntekijöiden sekä diakonisesta työstä seurakunnissa vastaavien henkilöiden tukeminen ja kouluttaminen. Lisäksi tarkoituksena on olla tukemassa seurakuntien ja järjestöjen ruoka-aputoimintaa ja olla edistämässä näiden yhteistyötä kyseisellä alueella. Eväät Arkeen – projekti pyrkii luomaan rakenteet kokonaisvaltaiselle avustustyölle Turussa ja sen ympäristökunnissa.

 

TOIMINTAA VUONNA 2014

 

Vuonna 2014 Eväät Arkeen- projektissa projektikoordinaattorina toimi Jari Niemelä ja ohjaajana Erja Mäenpää, joka työskenteli projektissa 30.6.2014 asti. Lottariina Hämäläinen palasi ohjaajan töihin äitiyslomalta 4.8.2014.

Lähiesimiehenä toimi vuoden 2014 alusta OR:n hallituksen jäsen, Varsinais-Suomen Sininauhan projektipäällikkö Riku Salo. Projektin väliarviointi suoritettiin RAY:n ohjeen mukaisesti helmikuussa 2014 ja syyskuussa 2014 yhdessä lähiesimiehen kanssa. Arvioinneista on tehty kirjalliset yhteenvedot.

Vuoden mittaan projektin työntekijät ovat olleet ohjaamassa lukuisia vapaaehtoistyöhön haluavia ihmisiä seurakuntien avustustyössä oleviin palvelutehtäviin. Myös yhteistyö vapaaehtoisten kanssa on ollut tärkeää. Vapaaehtoisia on lisäksi tuettu erityisesti heille suunnattujen koulutusten avulla.

Työntekijät ovat olleet säännöllisesti kumppanuusyhteisöjen tapahtumissa ruoka-avun asiakkaita tapaamassa ja projektia esittelemässä. Vierailujen yhteydessä projektiohjaaja on esitellyt tarpeen mukaan omaa toimenkuvaansa, jotta asiakkaat osaisivat hakeutua hänen luokseen. Akselintien toimistolla on ollut asiakasvastaanottotyötä sovitusti. Asiakkaita on tavattu pääsääntöisesti asiakkaalle sopivissa kohtaamispaikoissa, kuten esimerkiksi Missiokahvilalla ja Kaarinan Kohtaamispaikka Kiesissä. Päivystystä on järjestetty erikseen Hövelin palvelutalolla Café Mikaelissa kerran viikossa sekä Naantalin Waihtoehdon tiloissa kevään 2014 aikana. Palveluohjaus, konsultointi ja opastus, asiakkaan asioiden selvittely sekä sielunhoitotyö ovat olleet pääasialliset auttamisen muodot asiakastapaamisissa. 

Puhelimitse tapahtunut ohjaaminen ja konsultointi sekä ongelmallisten tilanteiden selvittely on myös ollut eräs projektin auttamistoiminnan muodoista. Myös sähköpostitse ja Facebookin välityksellä on oltu yhteydessä asiakkaisiin, annettu neuvoja ja ohjattu eteenpäin.

Asiakkaiden auttamiseksi yhteistyötä on tehty kumppanuusyhteisöjen lisäksi mm. Varsinais-Suomen TE-toimiston, Turun sekä ympäryskuntien sosiaalitoimien, Takuusäätiön PA-ryhmän, TVT:n asumisneuvojan sekä oikeusaputoimiston edunvalvojien kanssa.

Kevään 2014 aikana projektin työntekijät vierailivat seuraavien jäsenseurakuntien hallituksissa esittelemässä projektia: Turun ja Raision vapaaseurakunta, Turun Helluntaiseurakunta, Uusipesula-seurakunta sekä Mikaelin seurakunta (työntekijöiden viikkopalaveri).

Jäsenseurakuntien ja -järjestöjen lisäksi yhteistyötä on vuoden 2014 aikana tehty Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniakeskuksen, Turun Katulähetyksen, Pelastusarmeijan, Mielenterveyden keskusliiton Turun tietopalvelu Propellin, Turun Kaupungin vapaaehtoiskoordinaattori Liisa Kaistin, Cimson Koulutuspalvelut Oy:n sekä Eloisa ikä Löytävä-hankkeen kanssa.

Syksyllä 2014 otettiin käyttöön Eväät Arkeen – projektin vaikuttavuuskysely, jonka avulla on kerätty tietoa projektin tunnettavuudesta ja eri osa-alueiden toimivuudesta ja jonka avulla on pyritty tehostamaan Eväät Arkeen -projektin vaikuttavuuden arviointia.

 

OSALLISTUMISET

 

Eväät Arkeen-projektin työntekijät ovat osallistuneet OR:n hallituksen ja yhteistyöryhmän kokouksiin sekä yhdistyksen kevät- ja syyskokouksiin. He ovat olleet mukana kaikissa OR:n järjestämissä suurtapahtumissa: Toivon Tori tapahtumassa 18.5., Asunnottomien yössä 17.10., itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12. ja Vähävaraisten joulujuhlassa Logomossa 23.12.  

Projektin ohjaus- ja seurantaryhmä on kokoontunut vuoden 2014 aikana 4 kertaa. Ohjausryhmän kokoonpano on säilynyt alkuperäisenä koko projektin ajan.

Projektin työntekijät ovat käyneet työnohjauksessa 10 kertaa vuoden 2014 aikana.

OR:n omien tapahtumien lisäksi työntekijät osallistuivat Tuomasmessuihin 19.1. ja 30.3. (projektin esittelyä), Maarian pappilan miestenpäivään 8.2., Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntakeskuksen 60-vuotisjuhliin 7.3., ”Köyhien kirkko” – tapahtumaan 15.4., Kauppakeskus Skanssin onnellisuus-päivään 24.4., Itä-Suomen yliopiston järjestämään ”Huono-osaisin Suomi” -hankkeen Aivoriehaan Heponiemessä 2.-3.9., Kaupunginosaviikkojen Pansio-Perno alueen paneelikeskustelutilaisuuteen (Varallisuuserot ja köyhyys ko. alueella) 4.9., Varsinais-Suomen Sininauhan Jokituvan avajaisiin 17.9., RAY – koulutuksiin 25.3. ja 23.9., vapaaehtoisten kiitosjuhlaan Paakarlassa 1.10., Propellin järjestämään ”Edunvalvonta uhka vai mahdollisuus?” -tilaisuuteen 7.10., Nenäpäivän toritapahtumaan 7.11. yhdessä SPR:n kanssa sekä Café Mikaelin Pikkujouluihin 8.12. 

 

KOULUTUKSET

 

Koulutuskalenteri on ollut käytössä läpi koko vuoden ja sitä on kehitetty vuoden mittaan koulutusten yhteydessä kerätyn palautteen pohjalta. Koulutuksia on kohdennettu sekä kaikille vapaaehtoisille että erityisesti niille, jotka vastaavat vapaaehtoisina diakonisesta työstä. Keskeisiä teemoja ovat olleet uupumuksen ehkäisy, vuorovaikutustaidot, diakonia ja verkostot diakoniatyössä. Vuorovaikutustaitojen käsittelyä on erityisesti toivottu ruoka-avun piirissä toimivien vapaaehtoisten taholta ja se säilytetään kantavana teemana myös vuonna 2015.  

Vuonna 2014 järjestettiin seuraavia koulutuksia:

Uupumuksen ehkäisy vapaaehtoistyössä 3.3.2014

Dialogia diakoniatyöhön 1, aihe: näkökulmia diakoniatyöhön 19.3.2014

Ihmisten kohtaaminen ja dialogi 1, aihe: vuorovaikutus 24.5.2014

Dialogia diakoniatyöhön 2, aihe: verkostot diakoniatyössä 22.10.2014

Ihmisten kohtaaminen ja dialogi 2, aihe: vuorovaikutus, minä ryhmän jäsenenä 8.11.2014

Hygieniapassikoulutus 19.11. ja 26.11.2014. Kouluttajana toimi terveystarkastaja Jari Tulonen. Tämä koulutus oli maksuton eikä siitä aiheutunut kuluja projektille.

Kaikista koulutuksista, hygieniapassikoulutusta lukuun ottamatta, on kerätty palautetta, jota on hyödynnetty uusien koulutusten järjestämisessä.  

Koulutusten lisäksi on suunniteltu yhteistyössä diakoniakeskuksen kanssa Raha-asiain neuvonta- projektia, jonka tarkoituksena on rekrytoida ja kouluttaa vapaaehtoisia tukemaan taloudellisia haasteita kohtaavia. Vapaaehtoisten rekrytointi ja koulutus käynnistyy keväällä 2015.

Suunnitteluvaiheeseen on saatettu avoin vertaisryhmä vapaaehtoisille Pansio-Perno-Paakarla alueella yhteistyössä Mikaelin seurakunnan kanssa. Ryhmä aloittaa toimintansa keväällä 2015.   

Jari Niemelä ja Lottariina Hämäläinen Eväät Arkeen- projektista osallistuivat Tampereella järjestettyyn GLS-johtajuuskoulutukseen 24.–25.10.

   

OPPILAITOSYHTEISTYÖ

 

Keväällä 2014 opintoihinsa liittyvää harjoittelua suoritti viiden viikon ajan Eväät Arkeen projektissa ensimmäisen vuosikurssin sosionomiopiskelija Kaisa Timonen. Ohjaajana toimi projektin ohjaaja Erja Mäenpää.

Syksyllä 2014 opintoihinsa liittyvää harjoittelua suoritti viiden viikon ajan projektissa kolmannen vuosikurssin sosionomiopiskelija Kati Förbom. Ohjaajana toimi projektin ohjaaja Lottariina Hämäläinen.

 

JULKAISUT

 

Projektin sisällöstä on julkaistu lehtijuttu joulukuussa 2014 Turun Seudun Työttömien TST:n jäsenlehdessä Tärpissä. Lisäksi teetettiin ns. Roll-up Eväät Arkeen-esitteen kuvalla käytettäväksi projektin esittelytilaisuuksiin suunnittelijanaan Harri Skaren ja joulukortit, jotka suunnitteli vapaaehtoistyönä Mika Laukka. 

Joulutervehdyksiä lähetettiin n. 60 kpl lähimmille yhteistyötahoille ja asiakkaille.

Kotisivut osoitteessa www.operaatioruokakassi.com on palvellut yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä. Eväät Arkeen- alaotsikon alla on projektin ja sen työntekijöiden esittelyt, uutisia projektista ym. Tulevista koulutuksista on myös ilmoitettu sivustolla sekä FB-sivuilla. Nettisivujen päivittämisestä ja tietojen lisäämisestä ovat vastanneet Jari Niemelä, Erja Mäenpää ja Lottariina Hämäläinen. OR:n Facebook – sivujen päivitys ja projektin tietojen lisääminen sinne on ollut Jari Niemelän vastuulla.

 

Jari Niemelä

Projektikoordinaattori

Operaatio Ruokakassi ry.

Eväät Arkeen-projekti